Quy định đánh giá công việc của nhân viên

Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét thưởng cho CNV, Nhân lực THR Việt Nam sưu tầm và gửi tặng quy định về việc đánh giá CNV tại link: https://bom.to/Os3Yx

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *