Bảng lương của các vị trí lãnh đạo cấp cao từ ngày 01/7/2018

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 730/2004//NQ-UBTVQH11 thì Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng là các chức danh lãnh đạo được quy định xếp một bậc lương.

Từ ngày 01/7/2018, với mức lương cơ sở mới là 1.390.000 đồng theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì mức lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng được tăng lên như sau:

STT CHỨC DANH HỆ SỐ MỨC LƯƠNG CŨ (VNĐ) MỨC LƯƠNG HIỆN HÀNH (VNĐ)
1 Chủ tịch nước 13,00 16.900.000 18.070.000
2 Chủ tịch Quốc hội 12,50 16.250.000 17.375.000
3 Thủ tướng Chính phủ 12,50 16.250.000 17.375.000

 

Ngoài việc quy định mức lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết 730/2004//NQ-UBTVQH11 cũng nêu rõ hệ số lương áp dụng đối với các chức danh lãnh đạo hai bậc lương như: Phó chủ tịch nước; Phó chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Cụ thể như sau:

STT CHỨC DANH BẬC I BẬC II
Hệ số lương Mức lương (VNĐ) Hệ số lương Mức lươg (VNĐ)
1 Phó Chủ tịch nước 11,10 15.429.000 11,70 16.263.000
2 Phó chủ tịch Quốc hội 10,40 14.456.00 11,00 15.290.000
3 Phó Thủ tướng Chính phủ 10,40 14.456.00 11,00 15.290.000
4 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 10,40 14.456.00 11,00 15.290.000
5 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 10,40 14.456.000 11,00 15.290.000
6 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 9,80 13.622.000 10,40 14.456.000
7 Chủ tịch Hội đồng dân tộc 9,70 13.483.000 10,30 14.317.000
8 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội 9,70 13.483.000 10,30 14.317.000
9 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 9,70 13.483.000 10,30 14.317.000
10 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 9,70 13.483.000 10,30 14.317.000

 

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *